Czy kierowanie wózkiem widłowym wymaga specjalnych uprawnień?

Obecnie praktycznie w każdym magazynie, większym gospodarstwie rolnym spotykamy wózki widłowe. Rozwój techniki, stosowanych technologii sprawia, że wykorzystywane są one w coraz większej ilości branż. Spotykane są zarówno przy pracach na wysokościach, jak i składowaniu, przewożeniu materiałów różnych gabarytów. Powszechność ich wykorzystania nastręcza wiele wątpliwości co do kierowania tego typu pojazdami. W dzisiejszym wpisie postaramy się rozwiać je wszystkie.

Czym jest wózek widłowy?

Wózek widłowy to potoczna nazwa wózka jezdniowego podnośnikowego. To rodzaj kołowego pojazdu mechanicznego o napędzie silnikowym, który umożliwia przewóz materiałów o dużej masie. W zależności od modelu przy ich pomocy można przewieźć/ przenieść produkty o wadze nawet kilkudziesięciu ton. Wózki używane są do transportu bliższego oraz magazynowania towarów głównie umieszczanych na paletach.

Istnieje szereg rodzajów wózków, które podlegają dozorowi technicznemu. Przynależność ta powoduje, że wspomnianym typem wózków nie może posługiwać się w pracy przypadkowa osoba. Według Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, wyróżnia się kilka rodzajów wózków widłowych z napędem:

  • silnikowym,

  • spalinowym,

  • elektrycznym,

  • spalinowo-elektrycznym.

Kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Nowelizacja wspomnianego rozporządzenia oraz rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. (dot. bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym), wyraźnie określa, kto może pracować przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Wózkami widłowymi (w powyższym znaczeniu) mogą posługiwać się osoby, które:

  • ukończyły 18 lat,

  • mają ważne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane przez właściwe do tego przeznaczone instytucje,

  • ewentualnie mają uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych,

  • lub książkę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podnośnikowych.

Jak widać, według obowiązującego prawa wózkiem może posługiwać się wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoba ta musi uzyskać uprawnienia operatora oraz przejść konkretne przeszkolenie BHP (w tym instruktaż stanowiskowy). Ważne jest, by zapoznała się ona z instrukcją obsługi wózka i instrukcją transportu wewnątrzzakładowego. Osoba pracująca na wózku widłowym musi potwierdzić zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku operatora wózka. A aktualne orzeczenie lekarskie nie może zawierać żadnych przeciwwskazań do pracy na wspominanym stanowisku.

Jak uzyskać uprawnienia operatora?

Uzyskanie uprawnień operatora wiąże się z ukończeniem konkretnych kursów na operatora wózka widłowego. Organizatorem takiego kursu może być albo Urząd Dozoru Technicznego, albo Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Pierwszy z nich wydaje tzw. zaświadczenie kwalifikacyjne, drugi wydaje książkę operatora. Uzyskanie tytułu operatora wózka widłowego wiąże się z pozytywnym zdaniem egzaminu. Niejednokrotnie uprawnienia operatora można zdobyć w kursie zapewnianym przez pracodawcę. A co z wózkami widłowymi używanymi w gospodarstwach rolnych? Tu sprawa jest o wiele prostsza. Te wózki jezdniowe z napędem elektrycznym, które sterowane są z poziomu roboczego i służą do przenoszenia ładunku jedynie na wysokość do 30 cm, nie podlegają przepisom o dozorze technicznym. Tego typu maszyny mogą być używane przez rolników bez konieczności kończenia specjalistycznych kursów. Wystarczy jedynie zapoznanie się z instrukcją obsługi i przejście szkolenia dla kierowcy wózka widłowego.

Jaki wybrać olej do wózka widłowego? Przeczytaj na naszym blogu